สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  ศรีธรรมมา
 
1. นางศิริเกศ  กองชาญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงดวงดาว  ศรีบริบูรณ์
 
1. นางสาวศิริพร  เหลืองอ่อน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงกุฤติยานันท์  สมบูรณ์
 
1. นางฤดีดวง  วาดเขียน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประวีณา  ประภาศรี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พงศ์ด้วง
 
1. นายสมัคร  ชูจะหมื่น
2. นายไชยทัศน์   เชื้อฉ่ำหลวง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 12 1. เด็กชายหนึ่งตะวัน  แพ่งสวัสดิ์
 
1. นางพวงผกา  วรรณา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเมย์วิกา  ศรีสมัย
 
1. นายภาคภูมิ  มาศศิริ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุภาพร  บุตรครบุรี
 
1. นายภาคภูมิ  มาศศิริ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงเมย์วิกา  ศรีสมัย
 
1. นายภาคภูมิ  มาศศิริ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุุธาสินี  วงษ์เมือง
 
1. นางสาววิทัศนีย์  จันทร์ขาว
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กชายทักษิณ  ปานอยู่
 
1. นางสาววิทัศนีย์  จันทร์ขาว
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงนงนภัส  หลักคำ
2. เด็กหญิงศิริพร  แพ่งสวัสดิ์
 
1. นายสิทธิชัย  ทองเขียว
2. นางสาวอรอนงค์  เพ็ชรขุนทด