สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายภาคภูมิ  เดชสง่า
2. เด็กหญิงสิริธร  จุโลทก
 
1. นายสมัคร  ชูจะหมื่น
2. นางพวงผกา  วรรณา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ใหญ่สมพงษ์
 
1. นางสาววิทัศนีย์  จันทร์ขาว
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายปฏิภาณ  ประสงค์
2. เด็กชายสานนท์  อายะชู
 
1. นายสิทธิชัย  ทองเขียว
2. นางสาวอรอนงค์  เพ็ชรขุนทด