สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  ร่มคำ
 
1. นางฤดีดวง  วาดเขียน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปรัชญา  ยาชมภู
 
1. นางฤดีดวง  วาดเขียน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ประสงค์
 
1. นางสาววิทัศนีย์  จันทร์ขาว
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  รังสะอินทร์
2. เด็กหญิงพินิษา  วงษ์ษา
 
1. นางสาวอรอนงค์  เพ็ชรขุนทด
2. นายสิทธิชัย  ทองเขียว