สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  ร่มคำ
 
1. นางฤดีดวง  วาดเขียน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  ศรีธรรมมา
 
1. นางศิริเกศ  กองชาญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงดวงดาว  ศรีบริบูรณ์
 
1. นางสาวศิริพร  เหลืองอ่อน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงกุฤติยานันท์  สมบูรณ์
 
1. นางฤดีดวง  วาดเขียน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิติญา  เพชรเชื้อ
 
1. นางฤดีดวง  วาดเขียน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไพโรจน์
 
1. นางฤดีดวง  วาดเขียน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปรัชญา  ยาชมภู
 
1. นางฤดีดวง  วาดเขียน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายภาคภูมิ  เดชสง่า
2. เด็กหญิงสิริธร  จุโลทก
 
1. นายสมัคร  ชูจะหมื่น
2. นางพวงผกา  วรรณา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประวีณา  ประภาศรี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พงศ์ด้วง
 
1. นายสมัคร  ชูจะหมื่น
2. นายไชยทัศน์   เชื้อฉ่ำหลวง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 12 1. เด็กชายหนึ่งตะวัน  แพ่งสวัสดิ์
 
1. นางพวงผกา  วรรณา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุุภาวดี  นวลทิม
 
1. นางพวงผกา  วรรณา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงกุุลบุตร  ประสงค์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จักรพล
 
1. นางฤดีดวง  วาดเขียน
2. นางวิมล  พึ่งภพ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนกชนม์  วงษา
 
1. นายอุเทน  ศรีสลุง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภานุพงษ์  กล่ำโหมด
 
1. นายอุเทน  ศรีสลุง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายเพ็ชรัตน์  ทดชุม
 
1. นายภาคภูมิ  มาศศิริ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมรภูมิ  สุขมนต์
 
1. นายภาคภูมิ  มาศศิริ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเมย์วิกา  ศรีสมัย
 
1. นายภาคภูมิ  มาศศิริ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุภาพร  บุตรครบุรี
 
1. นายภาคภูมิ  มาศศิริ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงเมย์วิกา  ศรีสมัย
 
1. นายภาคภูมิ  มาศศิริ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุุธาสินี  วงษ์เมือง
 
1. นางสาววิทัศนีย์  จันทร์ขาว
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กชายทักษิณ  ปานอยู่
 
1. นางสาววิทัศนีย์  จันทร์ขาว
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ประสงค์
 
1. นางสาววิทัศนีย์  จันทร์ขาว
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ใหญ่สมพงษ์
 
1. นางสาววิทัศนีย์  จันทร์ขาว
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทัศนีย์  จูปะจน
 
1. นางสาววิทัศนีย์  จันทร์ขาว
 
25 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  รังสะอินทร์
2. เด็กหญิงพินิษา  วงษ์ษา
 
1. นางสาวอรอนงค์  เพ็ชรขุนทด
2. นายสิทธิชัย  ทองเขียว
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงนงนภัส  หลักคำ
2. เด็กหญิงศิริพร  แพ่งสวัสดิ์
 
1. นายสิทธิชัย  ทองเขียว
2. นางสาวอรอนงค์  เพ็ชรขุนทด
 
27 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายปฏิภาณ  ประสงค์
2. เด็กชายสานนท์  อายะชู
 
1. นายสิทธิชัย  ทองเขียว
2. นางสาวอรอนงค์  เพ็ชรขุนทด
 
28 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุรรณิการ์  สกุแก้ว
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  วงษ์เกตุ
 
29 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจักรี  พาที
 
1. นางสาวสายใหม  อายะชู