สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจำรัสวิทยา สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   โพธิ์กลิ่น
 
1. นางสาวรุ่งนภา  สกุแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายธนโชติ  ทองคง
 
1. นางสาวสุกัญญา  เสมา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร  ไชยหงส์สา
2. เด็กหญิงพรฐิตา  กุลบา
3. เด็กหญิงสุชานันท์  เหล็กดี
 
1. นางชลธิดา  กลิ่นสุคนธ์
2. นางสาวแกมกาญจน์  ไชยมงคล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ฤทธิ์บุรี
3. เด็กหญิงเพชรลดา  นครคำสิงห์
 
1. นางสาวแกมกาญจน์  ไชยมงคล
2. นางสาวชลธิดา  กลิ่นสุคนธ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  แก้วหล้า
2. เด็กหญิงธัญสิริ  พลชารี
3. เด็กหญิงปิยมน  ศรีโสภณ
4. เด็กหญิงฟ้าสาง  คุ้มจันอัด
5. เด็กหญิงมุธิตา  ศิริกุล
 
1. นายสงกรานต์  สายคำภา
2. นางชลิดา  แย้มหน้ามล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐาปนี  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสาวบุญมา  เกษานิยม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเมษญา  เรืองจาบ
 
1. นายสงกรานต์  สายคำภา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกฤษ  ช้างเผือก
2. เด็กหญิงธัญวรรณ  อินทร์สม
 
1. นางสาวอภิญญา  คณะฤทธิ์
2. นางสาวบุญมา  เกษานิยม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ศรีไพศาล
2. เด็กหญิงณิศรา  วระชินา
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  เฉลิมวัฒน์
4. เด็กหญิงนภัสกร  เง้าเป้ด
5. เด็กหญิงนาตารี  ชาญชัยศรี
6. เด็กหญิงสุจาริณี  เมืองทอง
7. เด็กหญิงสุวิภา  จันทะขิน
8. เด็กหญิงอัญชิษฐา  สอนหอม
9. เด็กหญิงเกวลิน  กลางเนตร
10. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  มาช่วย
 
1. นายสงกรานต์  สายคำภา
2. นางสาวชลิดา  แย้มหน้ามล
3. นางสาววณิดา  แดงผา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงฟ้าใส  คำดี
 
1. นางสาวนิตย์  ศรีประดู่
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายจารุกิตติ์  กองคำ
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  พรหมไพร
3. เด็กชายอชิรวัฒน์  เรืองหิรัญ
 
1. นางสาวนิตย์  ศรีประดู่
2. นางสาวดุสิตตาภรณ์  พงษ์ศร
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนะศักดิ์  เฉลียวเลิศ
 
1. นางสาวนิภาพร  พูลศิริ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเชวราภา  คุ้มสมบัติ
 
1. นางสาววาสนา  คงมั่น
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพิชชา  มณีอินทร์
 
1. นางสาววาสนา  คงมั่น
 
15 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกกร  เลิศพรสุทธิรัตน์
 
1. นางสาวราตรี  ใจชิบลาน
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชิยาดา  ศิริบุญมา
2. เด็กหญิงดวงธิดา  มณีรอด
3. เด็กชายพัทธพล  พะวงค์จิตร์
 
1. นางสาวสายธาร  มีสินทรัพย์
2. นางสาวเพ็ญนภา  เมียมขุนทด