สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจำรัสวิทยา สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปรีมาลัย
 
1. นางสาวจรัลญา  จันทรอด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  ศรีสุคนธ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  สกุแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  บำเรอวงษ์
2. เด็กหญิงรุจิรา  แก้วตา
3. เด็กหญิงสุภัททิยา  พันธุ์ออน
 
1. นางสาวแกมกาญจน์  ไชยมงคล
2. นางชลธิดา  กลิ่นสุคนธ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กชายจักรินทร์  ร้อยดวง
2. เด็กหญิงนภัสสร  พุฒซ้อน
 
1. นางสาวบุญมา  เกษานิยม
2. นายสงกรานต์  สายคำภา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงชนกนารถ  กาสีชา
 
1. นางสาวนิตย์  ศรีประดู่
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 22 1. เด็กชายธนภัทร  สารีกุล
2. เด็กชายปรัชญา  จงใจลาน
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  พัดลม
 
1. นางสาวดุสิตตาภรณ์  พงษ์ศร
2. นางสาวนิตย์  ศรีประดู่
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ลำมณี
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  บุญพันธ์
3. เด็กหญิงสุชานาถ  สุวรรณภูมิ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  โพธิ์แก้ว
2. นางสาวกมลรัตน์  สายทอง
 
8 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 24 1. เด็กหญิงวรนุช  เพ็งสลุง
 
1. นางวันนา  พยนต์