สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจำรัสวิทยา สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงวิมลทิพย์  จิตรเหลี่ยม
 
1. นางสาวจรัลญา  จันทรอด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ใบชา
 
1. นางสาวจรัลญา  จันทรอด
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงโบว์ติญา  หุ่นศิลป์
 
1. นางสาวนิภาพร  พูลศิริ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ชฎาจิตร
 
1. นางสาววาสนา  คงมั่น
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวณิชยา  จำปาศรี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  มีทองขาว
 
1. นางสาวนิภาพร  พูลศิริ
2. นางสาววาสนา  คงมั่น
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 1. เด็กชายกษิดิศ  สภาภักดิ์
2. เด็กชายทินภัทร  ล่ำสัน
 
1. นายสัญญา  นุชถนอม
2. นางสาวจิตรัตดา  ทำกินดี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายจักรเพชร  เอมมะ
2. เด็กชายธีรภัทร  โมกขศักดิ์
3. เด็กชายสรายุทธ  สุขแจ่ม
 
1. นางศรีวิไล  ศรีสุพรรณ์
2. นางสาวธนิดา  พานแก้ว