สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจำรัสวิทยา สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจินดาทิพย์  ประคองศรี
2. เด็กหญิงภัทรลดา  นาคินทร์
 
1. นางสาวจรัลญา  จันทรอด
2. นางวิไล  เพ็งราช
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายศุภกร  ประกัน
 
1. นางสาวจิตรัตดา  ทำกินดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายอภิรักษ์  มณีแย้ม
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  ตรีวิสูตร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงนันทินี  สว่างแสง
2. เด็กหญิงพัชรวดี  สาริกา
 
1. นายบุญทรง  แสงชมพู
2. นางสาวนิตย์  ศรีประดู่
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงจันทิมา  รักยศไทย
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  สุณวรรณ์
 
1. นางสาวดุสิตตาภรณ์  พงษ์ศร
2. นางสาวนิตย์  ศรีประดู่