สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจำรัสวิทยา สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   โพธิ์กลิ่น
 
1. นางสาวรุ่งนภา  สกุแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงวิมลทิพย์  จิตรเหลี่ยม
 
1. นางสาวจรัลญา  จันทรอด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายธนโชติ  ทองคง
 
1. นางสาวสุกัญญา  เสมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปรีมาลัย
 
1. นางสาวจรัลญา  จันทรอด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  ศรีสุคนธ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  สกุแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ใบชา
 
1. นางสาวจรัลญา  จันทรอด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจินดาทิพย์  ประคองศรี
2. เด็กหญิงภัทรลดา  นาคินทร์
 
1. นางสาวจรัลญา  จันทรอด
2. นางวิไล  เพ็งราช
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายศุภกร  ประกัน
 
1. นางสาวจิตรัตดา  ทำกินดี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายอภิรักษ์  มณีแย้ม
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  ตรีวิสูตร
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร  ไชยหงส์สา
2. เด็กหญิงพรฐิตา  กุลบา
3. เด็กหญิงสุชานันท์  เหล็กดี
 
1. นางชลธิดา  กลิ่นสุคนธ์
2. นางสาวแกมกาญจน์  ไชยมงคล
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  บำเรอวงษ์
2. เด็กหญิงรุจิรา  แก้วตา
3. เด็กหญิงสุภัททิยา  พันธุ์ออน
 
1. นางสาวแกมกาญจน์  ไชยมงคล
2. นางชลธิดา  กลิ่นสุคนธ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ฤทธิ์บุรี
3. เด็กหญิงเพชรลดา  นครคำสิงห์
 
1. นางสาวแกมกาญจน์  ไชยมงคล
2. นางสาวชลธิดา  กลิ่นสุคนธ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  แก้วหล้า
2. เด็กหญิงธัญสิริ  พลชารี
3. เด็กหญิงปิยมน  ศรีโสภณ
4. เด็กหญิงฟ้าสาง  คุ้มจันอัด
5. เด็กหญิงมุธิตา  ศิริกุล
 
1. นายสงกรานต์  สายคำภา
2. นางชลิดา  แย้มหน้ามล
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐาปนี  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสาวบุญมา  เกษานิยม
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเมษญา  เรืองจาบ
 
1. นายสงกรานต์  สายคำภา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกฤษ  ช้างเผือก
2. เด็กหญิงธัญวรรณ  อินทร์สม
 
1. นางสาวอภิญญา  คณะฤทธิ์
2. นางสาวบุญมา  เกษานิยม
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กชายจักรินทร์  ร้อยดวง
2. เด็กหญิงนภัสสร  พุฒซ้อน
 
1. นางสาวบุญมา  เกษานิยม
2. นายสงกรานต์  สายคำภา
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ศรีไพศาล
2. เด็กหญิงณิศรา  วระชินา
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  เฉลิมวัฒน์
4. เด็กหญิงนภัสกร  เง้าเป้ด
5. เด็กหญิงนาตารี  ชาญชัยศรี
6. เด็กหญิงสุจาริณี  เมืองทอง
7. เด็กหญิงสุวิภา  จันทะขิน
8. เด็กหญิงอัญชิษฐา  สอนหอม
9. เด็กหญิงเกวลิน  กลางเนตร
10. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  มาช่วย
 
1. นายสงกรานต์  สายคำภา
2. นางสาวชลิดา  แย้มหน้ามล
3. นางสาววณิดา  แดงผา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงฟ้าใส  คำดี
 
1. นางสาวนิตย์  ศรีประดู่
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงชนกนารถ  กาสีชา
 
1. นางสาวนิตย์  ศรีประดู่
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงนันทินี  สว่างแสง
2. เด็กหญิงพัชรวดี  สาริกา
 
1. นายบุญทรง  แสงชมพู
2. นางสาวนิตย์  ศรีประดู่
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงจันทิมา  รักยศไทย
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  สุณวรรณ์
 
1. นางสาวดุสิตตาภรณ์  พงษ์ศร
2. นางสาวนิตย์  ศรีประดู่
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 22 1. เด็กชายธนภัทร  สารีกุล
2. เด็กชายปรัชญา  จงใจลาน
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  พัดลม
 
1. นางสาวดุสิตตาภรณ์  พงษ์ศร
2. นางสาวนิตย์  ศรีประดู่
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายจารุกิตติ์  กองคำ
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  พรหมไพร
3. เด็กชายอชิรวัฒน์  เรืองหิรัญ
 
1. นางสาวนิตย์  ศรีประดู่
2. นางสาวดุสิตตาภรณ์  พงษ์ศร
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนะศักดิ์  เฉลียวเลิศ
 
1. นางสาวนิภาพร  พูลศิริ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเชวราภา  คุ้มสมบัติ
 
1. นางสาววาสนา  คงมั่น
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงโบว์ติญา  หุ่นศิลป์
 
1. นางสาวนิภาพร  พูลศิริ
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพิชชา  มณีอินทร์
 
1. นางสาววาสนา  คงมั่น
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ชฎาจิตร
 
1. นางสาววาสนา  คงมั่น
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวณิชยา  จำปาศรี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  มีทองขาว
 
1. นางสาวนิภาพร  พูลศิริ
2. นางสาววาสนา  คงมั่น
 
31 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 1. เด็กชายกษิดิศ  สภาภักดิ์
2. เด็กชายทินภัทร  ล่ำสัน
 
1. นายสัญญา  นุชถนอม
2. นางสาวจิตรัตดา  ทำกินดี
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายจักรเพชร  เอมมะ
2. เด็กชายธีรภัทร  โมกขศักดิ์
3. เด็กชายสรายุทธ  สุขแจ่ม
 
1. นางศรีวิไล  ศรีสุพรรณ์
2. นางสาวธนิดา  พานแก้ว
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงภควันต์  จันทวร
2. เด็กหญิงวรนุช  พุทธรักษ์
3. เด็กหญิงศศลักษณ์  สอนดี
 
1. นายสมบูรณ์  ผ่องญาติ
2. นางสาวธนิดา  พานแก้ว
 
34 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกกร  เลิศพรสุทธิรัตน์
 
1. นางสาวราตรี  ใจชิบลาน
 
35 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชิยาดา  ศิริบุญมา
2. เด็กหญิงดวงธิดา  มณีรอด
3. เด็กชายพัทธพล  พะวงค์จิตร์
 
1. นางสาวสายธาร  มีสินทรัพย์
2. นางสาวเพ็ญนภา  เมียมขุนทด
 
36 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ลำมณี
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  บุญพันธ์
3. เด็กหญิงสุชานาถ  สุวรรณภูมิ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  โพธิ์แก้ว
2. นางสาวกมลรัตน์  สายทอง
 
37 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 24 1. เด็กหญิงวรนุช  เพ็งสลุง
 
1. นางวันนา  พยนต์