สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 25 1. เด็กชายณัฐชนนท  ทับพรม
2. เด็กหญิงศันสนีย์  เกตุสันเที๊ยะ
 
1. นางประนอม  ธนูศร
2. นางกรปภา  ตะเพียนทอง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงชนาทิป  คำสอ
2. เด็กหญิงณีรนุช  พรมณี
3. เด็กหญิงวรรณนิสา  บุญสีมา
 
1. นายกฤษณ์ตฤณ  เหล่าอัจฉริยะพร
2. นางณัฐนภา  ทองเอีย
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  เชิดนาม
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศรีปิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงศลิษา  เข็มงาม
 
1. นางศิริรัตน์  คอยเกษม
2. นางพัชรา  สุทธหลวง
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 42 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  ชนะไชย
 
1. นางศิริรัตน์  คอยเกษม