สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนิธิกร  ถึงปัจชา
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ไชยฮาต
 
1. นายกฤษณ์ตฤณ  เหล่าอัจฉริยะพร
2. นายวิรัตน์  โพธิ์ทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายวุฒิชัย  เกตุยศ
2. เด็กหญิงแก้วกานต์ดา  ตะเพียนทอง
 
1. นางประนอม  ธนูศร
2. นางกรปภา  ตะเพียนทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 25 1. เด็กชายณัฐชนนท  ทับพรม
2. เด็กหญิงศันสนีย์  เกตุสันเที๊ยะ
 
1. นางประนอม  ธนูศร
2. นางกรปภา  ตะเพียนทอง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เชิดชูชัย
2. เด็กหญิงจิระนันท์  นามโบราณ
3. เด็กหญิงชุติมา  บุญเลิศ
4. เด็กหญิงชุติมา  บุญเลิศ
5. เด็กหญิงณัฎฐนรี  ปานดี
6. เด็กหญิงณัฐทราวดี  เมฆลอย
7. เด็กหญิงณัฐธยา  ร่มเย็น
8. เด็กหญิงยศวดี  รุ่งแสง
9. เด็กหญิงลลิตา  ขำพระนาง
10. เด็กหญิงวิชิตรา  งามสง่า
11. เด็กหญิงสาวิตรี  ตินานพ
12. เด็กหญิงสิริมน  สุขใส
13. เด็กหญิงสุภัสสร  พึ่งสุวรรณ
14. เด็กหญิงสุมาลี  เชิงรู้
15. เด็กชายอนุชา  ศรีนวล
 
1. นางสาวพิมพิ์วิษา  โรจน์บุญถึง
2. นายวิรัตน์  โพธิ์ทอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กชายปัฐพี  กลั่นภักดี
2. เด็กชายพรทวี  วันทา
3. เด็กชายอดิเทพ  จันทร์มี
 
1. นายกฤษณ์ตฤณ  เหล่าอัจฉริยะพร
2. นางตีรณัณท์  ใจทะวงค์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายภัทรพล  แสงงาม
2. เด็กชายอชิตพล  ปานดี
3. เด็กชายอิทธิพงษ์  แสงจันทร์
 
1. นายกฤษณ์ตฤณ  เหล่าอัจฉริยะพร
2. นางตีรณัณท์  ใจทะวงค์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา  บุญเลิศ
2. เด็กชายนครินทร์  บุตรสารส
3. เด็กหญิงพชรพรรณ  เหล่าอัจฉริยะพร
4. เด็กหญิงพรรษชล  สมณา
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงอ่อน
6. เด็กหญิงสุชาวดี  พงษ์สำราญ
 
1. นายกฤษณ์ตฤณ  เหล่าอัจฉริยะพร
2. นางณัฐนภา  ทองเอีย
3. นายวิรัตน์  โพธิ์ทอง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายขจรฤทธิ์  ่ร่มเย็น
2. เด็กชายธนภัทร  เจริญศรี
3. เด็กชายธีรชัย  เสนาเมือง
4. เด็กชายยศพร  เข็มงาม
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิทธิจรูญ
6. เด็กชายไพศาล  พันมะลี
 
1. นายกฤษณ์ตฤณ  เหล่าอัจฉริยะพร
2. นายวิรัตน์  โพธิ์ทอง
3. นายณัฐนภา  ทองเอีย
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงนภัสสร  สมณา
2. เด็กชายวรัญญู  สารบรรณ
 
1. นางสาวพิมพิ์วิษา  โรจน์บุญถึง
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงชนาทิป  คำสอ
2. เด็กหญิงณีรนุช  พรมณี
3. เด็กหญิงวรรณนิสา  บุญสีมา
 
1. นายกฤษณ์ตฤณ  เหล่าอัจฉริยะพร
2. นางณัฐนภา  ทองเอีย
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 70 เงิน 22 1. เด็กหญิงสุภาพร   บุญเลิศ
 
1. นางศิริรัตน์  คอยเกษม
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 21 1. เด็กหญิงณัชนิชา  ดวงมณี
2. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีสรรงาม
3. เด็กหญิงเปรมมิกา  ขวัญครอง
 
1. นางศิริรัตน์  คอยเกษม
2. นางพัชรา  สุทธหลวง
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  เชิดนาม
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศรีปิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงศลิษา  เข็มงาม
 
1. นางศิริรัตน์  คอยเกษม
2. นางพัชรา  สุทธหลวง
 
14 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 42 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  ชนะไชย
 
1. นางศิริรัตน์  คอยเกษม