สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77 เงิน 15 1. เด็กชายอภิชาญ  สุวรรณคำ
 
1. นางวิมลวัลย์  สุดใจ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 25 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  หมวกพิมาย
 
1. นางวรลักษณ์  โพธิ์คำ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 77.67 เงิน 15 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  เฉลย
 
1. นายประสงค์  สุขเอิบ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงนิศาชล  บุญประคอง
2. เด็กหญิงวัลลภา  นามวงษา
3. เด็กหญิงสุนิสา  มั่งจันทึก
 
1. นางวรลักษณ์  โพธิืคำ
2. นางจินตนา  สียา
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กชายจิราธิป  ทูลไธสง
2. เด็กชายศิริศักดิ์  โคตรสูงเนิน
 
1. นางสาวดรุณี  มงคล
2. นางมยุรี  ต้นแก้ว
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 70.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงปลายฝน  เคนนิคม
2. เด็กหญิงปัทมา  ป้ายจตุรัส
3. เด็กหญิงเมธินีย์  ขึ้นกลาง
 
1. นางมยุรี  ต้นแก้ว
2. นางสาวดรุณี  มงคล
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงจินตนา   สมตันเจ้า
2. เด็กหญิงนิตยา  ลอยมาลัย
3. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  อุ่นเรือน
 
1. นางมยุรี  ต้นแก้ว
2. นางสระจิตร์  สิทธิพรมมา