สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงอธิติยา  ลาวะดี
 
1. นายประสงค์  สุขเอิบ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64 ทองแดง 18 1. เด็กชายคณิศร  หมวกพิมาย
2. เด็กชายชวลิต   เข้าครอง
3. เด็กชายณภัทร  สิทธิพรม
4. เด็กชายพีรดนย์  พิลาศรี
5. เด็กชายมงคลชัย  ธรรมวััตร
6. เด็กชายสิทธิพงษ์   ไพฑูรย์
 
1. นางสาวดรุณี  มงคล
2. นางมยุรี  ต้นแก้ว
3. นางสาวยุวรรณ  โสมะมี