สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 37 1. เด็กชายฐะนัทธ์  เพ็ญเกษม
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  อ่อนน้อย
 
1. นางรัชนี  เผือกสุวรรณ
2. นางวรลักษณ์  โพธิ์คำ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงฐิติยา  อ่อนน้อย
2. เด็กชายเบญพล  ภูแผ่นนา
 
1. นางรัชนี  เผือกสุวรรณ
2. นางจินตนา  สียา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  หมวกพิมาย
 
1. นายประสงค์  สุขเอิบ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   สังกิตติวรรณ
2. เด็กหญิงมาริษา  แพงพันตอง
 
1. นายประสงค์  สุขเอิบ
2. นางจินตนา  สียา