สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77 เงิน 15 1. เด็กชายอภิชาญ  สุวรรณคำ
 
1. นางวิมลวัลย์  สุดใจ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 37 1. เด็กชายฐะนัทธ์  เพ็ญเกษม
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  อ่อนน้อย
 
1. นางรัชนี  เผือกสุวรรณ
2. นางวรลักษณ์  โพธิ์คำ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงฐิติยา  อ่อนน้อย
2. เด็กชายเบญพล  ภูแผ่นนา
 
1. นางรัชนี  เผือกสุวรรณ
2. นางจินตนา  สียา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กลางสาธร
2. เด็กหญิงเมธินีย์  ขึ้นกลาง
 
1. นางสาววันทนา  ปานขาว
2. นางสาวอโรชา  สิงห์ทอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 25 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  หมวกพิมาย
 
1. นางวรลักษณ์  โพธิ์คำ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 77.67 เงิน 15 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  เฉลย
 
1. นายประสงค์  สุขเอิบ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายอภิชาญ  สุวรรณคำ
 
1. นายประสงค์  สุขเอิบ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิรประภา  ชฎาจิตร
 
1. นายประสงค์  สุขเอิบ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  หมวกพิมาย
 
1. นายประสงค์  สุขเอิบ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงอธิติยา  ลาวะดี
 
1. นายประสงค์  สุขเอิบ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   สังกิตติวรรณ
2. เด็กหญิงมาริษา  แพงพันตอง
 
1. นายประสงค์  สุขเอิบ
2. นางจินตนา  สียา
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64 ทองแดง 18 1. เด็กชายคณิศร  หมวกพิมาย
2. เด็กชายชวลิต   เข้าครอง
3. เด็กชายณภัทร  สิทธิพรม
4. เด็กชายพีรดนย์  พิลาศรี
5. เด็กชายมงคลชัย  ธรรมวััตร
6. เด็กชายสิทธิพงษ์   ไพฑูรย์
 
1. นางสาวดรุณี  มงคล
2. นางมยุรี  ต้นแก้ว
3. นางสาวยุวรรณ  โสมะมี
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงนิศาชล  บุญประคอง
2. เด็กหญิงวัลลภา  นามวงษา
3. เด็กหญิงสุนิสา  มั่งจันทึก
 
1. นางวรลักษณ์  โพธิืคำ
2. นางจินตนา  สียา
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กชายจิราธิป  ทูลไธสง
2. เด็กชายศิริศักดิ์  โคตรสูงเนิน
 
1. นางสาวดรุณี  มงคล
2. นางมยุรี  ต้นแก้ว
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 70.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงปลายฝน  เคนนิคม
2. เด็กหญิงปัทมา  ป้ายจตุรัส
3. เด็กหญิงเมธินีย์  ขึ้นกลาง
 
1. นางมยุรี  ต้นแก้ว
2. นางสาวดรุณี  มงคล
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงจินตนา   สมตันเจ้า
2. เด็กหญิงนิตยา  ลอยมาลัย
3. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  อุ่นเรือน
 
1. นางมยุรี  ต้นแก้ว
2. นางสระจิตร์  สิทธิพรมมา