สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขานมนาง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแต้ม  สร้อยคำ
 
1. นางสาวแสงเดือน  ควรชม
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินวัตร  กิ่งสันเทียะ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  จักษา
3. เด็กชายธราธาร  สุพรรณ
4. เด็กชายนทีธรรม  ผุสดี
5. เด็กชายปรัธนา  อิ้วจันทึก
6. เด็กชายรพีพัฒน์  โชตินอก
 
1. นางสุมล  โพธิ
2. นายณรงค์พันธุ์  เชียวขุนทด