สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขานมนาง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 -    
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจิรสุดา  มหาหิงค์
 
1. นางสาวแสงเดือน  ควรชม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุริชญา  สุทธิสน
 
1. นางสาวแสงเดือน  ควรชม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40.46 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายพีรพัฒน์  จินดากลาง
2. เด็กชายเจษฎา  เนตรสุวรรณ์
 
1. นางสาวปณิตา  ปิยะพันธ์
2. นางสาวแสงเดือน  ควรชม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแต้ม  สร้อยคำ
 
1. นางสาวแสงเดือน  ควรชม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงสุนิตา  การบรรจง
 
1. นายณรงค์พันธุ์  เชียวขุนทด
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินวัตร  กิ่งสันเทียะ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  จักษา
3. เด็กชายธราธาร  สุพรรณ
4. เด็กชายนทีธรรม  ผุสดี
5. เด็กชายปรัธนา  อิ้วจันทึก
6. เด็กชายรพีพัฒน์  โชตินอก
 
1. นางสุมล  โพธิ
2. นายณรงค์พันธุ์  เชียวขุนทด