สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71 เงิน 28 1. เด็กชายเมฆา  ตั้งใจดี
 
1. นางสาวฐิิติยา  พรมมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงวรกมล  ปราบจะบท
 
1. นางนภัสสร  คันธชุมภู
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  น้อยสุวรรณ
2. เด็กหญิงศุภการณ์  พงษ์อุดม
3. เด็กหญิงโยฐิตา  แสนประสิทธิ์
 
1. นางนริสรา    โรจนะบุรานนท์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เพ็ชรพูล
2. เด็กชายธราเทพ  ประดับราช
3. เด็กหญิงปัทมา  ปิ่นโสภา
4. เด็กหญิงอรอุมา  ดวงมณีย์
5. เด็กหญิงเกณิกา  จบเจนไพร
 
1. นางสาวฐิติยา  พรมมา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงประภัสรา  สินสันเทียะ
 
1. นายศุภชัย  เรืองจันทร์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราพร  แช่มจู
2. เด็กหญิงวราพร  ทองเต็ม
3. เด็กหญิงอภิญโญ  อุตรดิษฐ์
 
1. นางสมใจ  บัติสูงเนิน
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงจันทกานต์  มณีวัลย์
 
1. นางสาวรมย์ธีรา  เทพารส