สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71 เงิน 28 1. เด็กชายเมฆา  ตั้งใจดี
 
1. นางสาวฐิิติยา  พรมมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงทศวรรณ  รุจิจิตร
 
1. นางนภัสสร  คันธชุมภู
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงวรกมล  ปราบจะบท
 
1. นางนภัสสร  คันธชุมภู
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายสหภาพ  โพโยธี
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ปลื้มใจ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุปินตา
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ปลื้มใจ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  น้อยสุวรรณ
2. เด็กหญิงศุภการณ์  พงษ์อุดม
3. เด็กหญิงโยฐิตา  แสนประสิทธิ์
 
1. นางนริสรา    โรจนะบุรานนท์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงรัตนา  นครวรรณ์
2. เด็กหญิงสุมินตรา  ปิ่นโสภา
3. เด็กหญิงแพรวพราย  พังเกตุ
 
1. นางสุทธิญา  พลนาคู
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุฑาวดี  พิมพ์ธาตุ
2. เด็กหญิงเขมิกา  สมร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จักรพล
 
1. นางสุทธิญา  พลนาคู
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เพ็ชรพูล
2. เด็กชายธราเทพ  ประดับราช
3. เด็กหญิงปัทมา  ปิ่นโสภา
4. เด็กหญิงอรอุมา  ดวงมณีย์
5. เด็กหญิงเกณิกา  จบเจนไพร
 
1. นางสาวฐิติยา  พรมมา
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงชฐาทิพย์  ศรีรุต
2. เด็กหญิงผกามาศ  คมสร
 
1. นายชานนท์  วรรณา
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงพิริยา  เม่นเกาะ
2. เด็กหญิงเมทินี  ตั้งใจดี
 
1. นายชานนท์  วรรณา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงประภัสรา  สินสันเทียะ
 
1. นายศุภชัย  เรืองจันทร์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราพร  แช่มจู
2. เด็กหญิงวราพร  ทองเต็ม
3. เด็กหญิงอภิญโญ  อุตรดิษฐ์
 
1. นางสมใจ  บัติสูงเนิน
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงจันทกานต์  มณีวัลย์
 
1. นางสาวรมย์ธีรา  เทพารส