สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองไทร สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75.5 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พรเอนก
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  ปะวันเทา
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  เชียงพา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  สวัสดี
2. นางสุวิญญา  พันลำ