สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองไทร สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภูริพัฒน์  กรวิรัตน์
2. เด็กชายวีรยุทธ  ดุลย์ชาติ
 
1. นายศักดิ์ชัย  สินธุไชย
2. นางสุวิญญา  พันลำ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงภัทรียา  เหมธานี
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ชโรธร
 
1. นางสุวิญญา  พันลำ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สวัสดี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายธนโชติ  เหล็กจันทึก
 
1. นายศักดิ์ชัย  สินธุไชย