สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองไทร สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภูริพัฒน์  กรวิรัตน์
2. เด็กชายวีรยุทธ  ดุลย์ชาติ
 
1. นายศักดิ์ชัย  สินธุไชย
2. นางสุวิญญา  พันลำ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงภัทรียา  เหมธานี
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ชโรธร
 
1. นางสุวิญญา  พันลำ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สวัสดี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงศิริประภา  หาสุวอ
 
1. นายศักดิ์ชัย  สินธุไชย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายธนโชติ  เหล็กจันทึก
 
1. นายศักดิ์ชัย  สินธุไชย
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75.5 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พรเอนก
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  ปะวันเทา
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  เชียงพา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  สวัสดี
2. นางสุวิญญา  พันลำ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  เชียงพา
2. เด็กหญิงเมสินี  หาญชนะ
 
1. นายศักดิ์ชัย  สินธุไชย
2. นางสุวิญญา  พันลำ