สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนฤเดช  หนุนภักดี
 
1. นางสมปอง  กรายทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุขมี
 
1. นางสมปอง  กรายทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงวีรวรรณ  กุหลาบโพธิ์ทอง
 
1. นางปรัญญา  แก้วละมุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 42.19 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายดนัยพัฒน์  มีสัมฤทธิ์
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  คงเมือง
 
1. นางกาญจนา   ทุมพัง
2. นางนฏา  ชื่นฤดี
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 54 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงดวงกมล  ติสูงเนิน
2. เด็กหญิงปนิดา  ไพรกลาง
3. เด็กชายอลงกรณ์  เกิดกลาง
 
1. นางปรัญญา  แก้วละมุล
2. นางกาญจนา   ทุมพัง