สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนฤเดช  หนุนภักดี
 
1. นางสมปอง  กรายทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุขมี
 
1. นางสมปอง  กรายทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงวีรวรรณ  กุหลาบโพธิ์ทอง
 
1. นางปรัญญา  แก้วละมุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 42.19 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายดนัยพัฒน์  มีสัมฤทธิ์
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  คงเมือง
 
1. นางกาญจนา   ทุมพัง
2. นางนฏา  ชื่นฤดี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิลาสินี  กองคำฟู
 
1. นางกาญจนา   ทุมพัง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงด่านกลาง
 
1. นางกาญจนา   ทุมพัง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 38 1. เด็กชายพงศ์พล  ใจรักษา
2. เด็กหญิงวีรวรรณ  กุหลาบโพธิ์ทอง
 
1. นางปรัญญา  แก้วละมุล
2. นางกาญจนา   ทุมพัง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงดลยา  ธีวะพัฒน์
 
1. นางกาญจนา   ทุมพัง
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงทิชา  พรีพรม
2. เด็กหญิงศิลา  ทุระการ
3. เด็กชายสุทัศน์  ศรีวารี
 
1. นางนฏา  ชื่นฤดี
2. นางกาญจนา   ทุมพัง
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 54 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงดวงกมล  ติสูงเนิน
2. เด็กหญิงปนิดา  ไพรกลาง
3. เด็กชายอลงกรณ์  เกิดกลาง
 
1. นางปรัญญา  แก้วละมุล
2. นางกาญจนา   ทุมพัง