สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71 เงิน 28 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักใคร่
 
1. นางสาวสายพิณ  กลิ่นเกษร
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงวรัชยา  เนียมตะเคียน
 
1. นางนุกูล  เกตุแก้ว