สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงแหวนพลอย  ประทุม
 
1. นางอภิษฎา  จุลพันธ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 36 1. เด็กชายคเชน  ปิ่นประดับ
2. เด็กหญิงรัดดา  มนทา
 
1. นางสาวสายพิณ   กลิ่นเกษร
2. นางอภิษฎา  จุลพันธ์