สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71 เงิน 28 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักใคร่
 
1. นางสาวสายพิณ  กลิ่นเกษร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงแหวนพลอย  ประทุม
 
1. นางอภิษฎา  จุลพันธ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 36 1. เด็กชายคเชน  ปิ่นประดับ
2. เด็กหญิงรัดดา  มนทา
 
1. นางสาวสายพิณ   กลิ่นเกษร
2. นางอภิษฎา  จุลพันธ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงคาริมา  กาซัน
 
1. นางอภิษฎา  จุลพันธ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอารยา  มงคล
 
1. นางอภิษฎา  จูลพันธ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงเอวิตรา  ห้อมล้อม
 
1. นางอภิษฎา  จุลพันธ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์ขำ
2. เด็กหญิงอทิตยา  เทพแพงตา
 
1. นางอภิษฎา  จุลพันธ์
2. นางสาวสายพิณ  กลิ่นเกษร
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงวรัชยา  เนียมตะเคียน
 
1. นางนุกูล  เกตุแก้ว
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงวันวิสา  เครือเซ็ง
 
1. นางนุกูล  เกตุแก้ว