สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยา  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่เตียว
3. เด็กหญิงจินตนา  ทาสน
4. เด็กหญิงจิรัชยา  เสาเปีย
5. เด็กหญิงชลธิชา  แจ้งจิตร์
6. เด็กหญิงณัฐวรรณ  คำภา
7. เด็กหญิงทับทิม  ภูคลองหิน
8. เด็กหญิงน้ำฝน  จันทาบุตร
9. เด็กหญิงปาริชาต  ท้วมเลี้ยง
10. เด็กหญิงปีญาภา  อินตา
11. เด็กหญิงป้วย  พามณี
12. เด็กหญิงพัทธนันท์  วงค์ตะวัน
13. เด็กหญิงภัทธีมา  พรมศรี
14. เด็กหญิงมลผกา  บัวบานศรี
15. เด็กหญิงสุชานันท์  ชาภักดี
 
1. นางสาคร  อินธิราช
2. นายธเนส  ปุลันรัมย์
3. นางสาวสุวิภา  วงษ์แสง
4. นางสาวนฤมล  เทียนสวัสดิ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงดารุณี  ศรีราภา
2. เด็กชายพัชรพล  พรมศร
 
1. นายเชาวลิต  แต้มสาระ
2. นางกัญญา  แต้มสาระ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สาคร
 
1. นายอนุชาติ  เพ็งกลั่น
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ลีหัวสระ
 
1. นางสาคร  อินธิราช
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยุพาพร  ศรีคำ
2. เด็กหญิง้้เบญจรัตน์  สิริสุข
 
1. นางสาวสุวิภา  วงษ์แสง
2. นายธเนส  ปุลันรัมย์
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  บุตรนันท์
 
1. นางสาวสังเวียน  ปล้องจันทา