สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทองวิเชียร
 
1. นางดาราพร  เพ็งกลั่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงนันท์ทิชา  เชื้อศรี
 
1. นายธเนส  ปุลันรัมย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงธุวพร  หลีเกษม
 
1. นางดาราพร  เพ็งกลั่น
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงขนิฐา  สกุลทอง
2. เด็กหญิงณหทัย  ธนูศร
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ชูพินิจ
4. เด็กหญิงพัชรพร  สีขำ
5. เด็กหญิงสุพรรษา  พรมสมบัติ
 
1. นางสาคร  อินธิราช
2. นางสาวสังเวียน  ปล้องจันทา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กชายชาญชัย  เขียนโคกกรวด
2. เด็กชายพิทักษ์  ศรีนาคล้วน
3. เด็กชายสุรเดช  เนตรพัฒน์
4. เด็กชายอธิราช  กรมทอง
5. เด็กชายอโนทัย  น้อยนาดี
 
1. นางสาคร  อินธิราช
2. นางสาวสังเวียน  ปล้องจันทา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงทาริกา  จิตต์สนธิ์
2. เด็กหญิงพัชราภา  จักรพล
3. เด็กหญิงสุฑารัตน์  วัลลี
4. เด็กชายสุทัศน์เทพ   ปัญญาทิพย์
5. เด็กหญิงแพรวา   ตรีพัฒน์
 
1. นางสาคร  อินธิราช
2. นางสาวสุวิภา  วงษ์แสง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงนิรมล  จำจด
 
1. นางนฤมล  เทียนสวัสดิ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 73.31 เงิน 25 1. เด็กชายศุภกิตติ์  หามาลา
 
1. นางสาวนฤมล  เทียนสวัสดิ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงกัลญาณี  วงค์งาม
2. เด็กหญิงภาวิณี  หลักแหลม
3. เด็กหญิงสุชานันท์  สุขสาน
 
1. นางสาวนฤมล  เทียนสวัสดิ์
2. นางสาวรัตนา  โพธิ์หนองโคก
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงชนิฎา   ตาทิพย์
 
1. นางชัญญา  เศวตศํกดิ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงพิมพ์นภัส   ชูแสง
 
1. นางชัญญา  เศวตศํกดิ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐชา   โพธิระหงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ชูแสง
3. เด็กหญิงวิรุฬรัตน์   วิรุณพรรณ
 
1. นางสาคร  อินธิราช
2. นางสาวสุวิภา  วงษ์แสง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แจ้งจิตร์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  บุปผา
3. เด็กหญิงณัฐกมล  นาสารี
 
1. นางสาวสุวิภา  วงษ์แสง
2. นางสาคร  อินธิราช
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 25 1. เด็กชายชนะชัย  นุชน้อย
2. เด็กชายวิริทธิ์พล  รู้แสวง
3. เด็กหญิงสหพร  สุขแสวงชัย
 
1. นางสาวรัตนา  โพธิ์หนองโคก
2. นางสาวสิตานัน  ชัยเดช
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 8 1. เด็กชายนฤเบศ  เชษฐ์ขุนทด
2. เด็กชายอภิชิต  ง้าวชัยภูมิ
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ชาวทองหลาง
 
1. นางสาวนฤมล  เทียนสวัสดิ์
2. นางสาวสิตานัน  ชัยเดช
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภัสรา  พิรักษา
 
1. นางสาวสังเวียน  ปล้องจันทา