สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงปัทมา  ทองวิเชียร
 
1. นายธเนส  ปุลันรัมย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐพล  อัปการัตน์
2. เด็กชายธนทัต  สินพานิช
 
1. นายเชาวลิต  แต้มสาระ
2. นางกัญญา  แต้มสาระ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงศิรภัสสร   พันธรณี
2. เด็กชายอนุชา  แฝกหอม
3. เด็กหญิงแพรวา   อยู่พร้อม
 
1. นางสาวสุวิภา  วงษ์แสง
2. นางสาวสังเวียน  ปล้องจันทา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 63 ทองแดง 16 1. เด็กชายวิรุทธิ์  โพธิ์ไทร
 
1. นางสมดวง  อวยไชย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 1. เด็กชายพงศกร  นราพิทักษ์
 
1. นายอนุชาติ  เพ็งกลั่น
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปัทมาพร  สารบรรณ
2. เด็กหญิงศิรินภา  อินทะนา
 
1. นางสมดวง  อวยไชย
2. นางกัญญา  แต้มสาระ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สำรีทอง
2. เด็กหญิงนฤมน  อัปการัตน์
 
1. นายอนุชาติ  เพ็งกลั่น
2. นางดาราพร  เพ็งกลั่น
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงวรรณพิมล  ลือโลก
 
1. นายอนุชาติ  เพ็งกลั่น
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 63 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดอกจันทร์
 
1. นางชัญญา  เศวตศํกดิ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงขวัญใจ  พรมศร
2. เด็กหญิงยุพาพร  ศรีคำ
3. เด็กหญิงแก้วเก้า  ธนะเพียร
 
1. นายธเนส  ปุลันรัมย์
2. นางสาวสุวิภา  วงษ์แสง
 
11 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายธนากร  จันทวี
2. เด็กชายไวยวิทย์   แดงหนู
 
1. นางสาคร  อินธิราช
2. นางสาวฉัตรดา  รัศมี
 
12 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 67 ทองแดง 27 1. เด็กชายทักษิณ  สินพานิช
 
1. นางสาวนฤมล  เทียนสวัสดิ์
 
13 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 69 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงมยุริน  ลีหัวสระ
 
1. นางสาวรัตนา  โพธิ์หนองโคก