สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวิชาดา  ชาภักดี
2. เด็กชายุศุภกรณ์  อุบลเชื้อ
 
1. นายธเนส  ปุลันรัมย์
2. นางสาคร  อินธิราช
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงดารารัตน์  บัวบานศรี
 
1. นางสมดวง  อวยไชย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สิริสุข
 
1. นางกัญญา  แต้มสาระ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายณัฐนนท์  นวนจันทร์
2. เด็กชายธนกฤต  การสมดี
 
1. นางดาราพร  เพ็งกลั่น
2. นายอนุชาติ  เพ็งกลั่น
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงขนิฐา  สกุลทอง
 
1. นางดาราพร  เพ็งกลั่น
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธันวา  แฝกหอม
 
1. นายอนุชาติ  เพ็งกลั่น
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกมลธร   ปิตานัง
 
1. นางชัญญา  เศวตศํกดิ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลดา   ทองลา
 
1. นางชัญญา  เศวตศํกดิ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงอนุธิดา  วงค์ประสงค์
2. เด็กหญิงอันฑิตา  โคจำนงค์
 
1. นางสาวฉัตรดา  รัศมี
2. นางสาคร  อินธิราช
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  คำอ้าย
2. เด็กชายสมเกียรติ  แจ้งจิตร
 
1. นางสาคร  อินธิราช
2. นางสาวฉัตรดา  รัศมี
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายชูชาติ  สุดศรีเมฆ
2. เด็กชายสิขเรศ  บุญเดช
3. เด็กชายอนุวัฒน์  พิมพา
 
1. นางสมดวง  อวยไชย
2. นางกัญญา  แต้มสาระ