สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทองวิเชียร
 
1. นางดาราพร  เพ็งกลั่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงนันท์ทิชา  เชื้อศรี
 
1. นายธเนส  ปุลันรัมย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงธุวพร  หลีเกษม
 
1. นางดาราพร  เพ็งกลั่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงปัทมา  ทองวิเชียร
 
1. นายธเนส  ปุลันรัมย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวิชาดา  ชาภักดี
2. เด็กชายุศุภกรณ์  อุบลเชื้อ
 
1. นายธเนส  ปุลันรัมย์
2. นางสาคร  อินธิราช
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐพล  อัปการัตน์
2. เด็กชายธนทัต  สินพานิช
 
1. นายเชาวลิต  แต้มสาระ
2. นางกัญญา  แต้มสาระ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงดารารัตน์  บัวบานศรี
 
1. นางสมดวง  อวยไชย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สิริสุข
 
1. นางกัญญา  แต้มสาระ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงศิรภัสสร   พันธรณี
2. เด็กชายอนุชา  แฝกหอม
3. เด็กหญิงแพรวา   อยู่พร้อม
 
1. นางสาวสุวิภา  วงษ์แสง
2. นางสาวสังเวียน  ปล้องจันทา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายณัฐนนท์  นวนจันทร์
2. เด็กชายธนกฤต  การสมดี
 
1. นางดาราพร  เพ็งกลั่น
2. นายอนุชาติ  เพ็งกลั่น
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงขนิฐา  สกุลทอง
2. เด็กหญิงณหทัย  ธนูศร
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ชูพินิจ
4. เด็กหญิงพัชรพร  สีขำ
5. เด็กหญิงสุพรรษา  พรมสมบัติ
 
1. นางสาคร  อินธิราช
2. นางสาวสังเวียน  ปล้องจันทา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กชายชาญชัย  เขียนโคกกรวด
2. เด็กชายพิทักษ์  ศรีนาคล้วน
3. เด็กชายสุรเดช  เนตรพัฒน์
4. เด็กชายอธิราช  กรมทอง
5. เด็กชายอโนทัย  น้อยนาดี
 
1. นางสาคร  อินธิราช
2. นางสาวสังเวียน  ปล้องจันทา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงทาริกา  จิตต์สนธิ์
2. เด็กหญิงพัชราภา  จักรพล
3. เด็กหญิงสุฑารัตน์  วัลลี
4. เด็กชายสุทัศน์เทพ   ปัญญาทิพย์
5. เด็กหญิงแพรวา   ตรีพัฒน์
 
1. นางสาคร  อินธิราช
2. นางสาวสุวิภา  วงษ์แสง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงนิรมล  จำจด
 
1. นางนฤมล  เทียนสวัสดิ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 73.31 เงิน 25 1. เด็กชายศุภกิตติ์  หามาลา
 
1. นางสาวนฤมล  เทียนสวัสดิ์
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยา  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่เตียว
3. เด็กหญิงจินตนา  ทาสน
4. เด็กหญิงจิรัชยา  เสาเปีย
5. เด็กหญิงชลธิชา  แจ้งจิตร์
6. เด็กหญิงณัฐวรรณ  คำภา
7. เด็กหญิงทับทิม  ภูคลองหิน
8. เด็กหญิงน้ำฝน  จันทาบุตร
9. เด็กหญิงปาริชาต  ท้วมเลี้ยง
10. เด็กหญิงปีญาภา  อินตา
11. เด็กหญิงป้วย  พามณี
12. เด็กหญิงพัทธนันท์  วงค์ตะวัน
13. เด็กหญิงภัทธีมา  พรมศรี
14. เด็กหญิงมลผกา  บัวบานศรี
15. เด็กหญิงสุชานันท์  ชาภักดี
 
1. นางสาคร  อินธิราช
2. นายธเนส  ปุลันรัมย์
3. นางสาวสุวิภา  วงษ์แสง
4. นางสาวนฤมล  เทียนสวัสดิ์
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงดารุณี  ศรีราภา
2. เด็กชายพัชรพล  พรมศร
 
1. นายเชาวลิต  แต้มสาระ
2. นางกัญญา  แต้มสาระ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงขนิฐา  สกุลทอง
 
1. นางดาราพร  เพ็งกลั่น
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 63 ทองแดง 16 1. เด็กชายวิรุทธิ์  โพธิ์ไทร
 
1. นางสมดวง  อวยไชย
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 1. เด็กชายพงศกร  นราพิทักษ์
 
1. นายอนุชาติ  เพ็งกลั่น
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปัทมาพร  สารบรรณ
2. เด็กหญิงศิรินภา  อินทะนา
 
1. นางสมดวง  อวยไชย
2. นางกัญญา  แต้มสาระ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สำรีทอง
2. เด็กหญิงนฤมน  อัปการัตน์
 
1. นายอนุชาติ  เพ็งกลั่น
2. นางดาราพร  เพ็งกลั่น
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงกัลญาณี  วงค์งาม
2. เด็กหญิงภาวิณี  หลักแหลม
3. เด็กหญิงสุชานันท์  สุขสาน
 
1. นางสาวนฤมล  เทียนสวัสดิ์
2. นางสาวรัตนา  โพธิ์หนองโคก
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธันวา  แฝกหอม
 
1. นายอนุชาติ  เพ็งกลั่น
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงวรรณพิมล  ลือโลก
 
1. นายอนุชาติ  เพ็งกลั่น
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สาคร
 
1. นายอนุชาติ  เพ็งกลั่น
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ลีหัวสระ
 
1. นางสาคร  อินธิราช
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงชนิฎา   ตาทิพย์
 
1. นางชัญญา  เศวตศํกดิ์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 63 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดอกจันทร์
 
1. นางชัญญา  เศวตศํกดิ์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกมลธร   ปิตานัง
 
1. นางชัญญา  เศวตศํกดิ์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลดา   ทองลา
 
1. นางชัญญา  เศวตศํกดิ์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงพิมพ์นภัส   ชูแสง
 
1. นางชัญญา  เศวตศํกดิ์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงอนุธิดา  วงค์ประสงค์
2. เด็กหญิงอันฑิตา  โคจำนงค์
 
1. นางสาวฉัตรดา  รัศมี
2. นางสาคร  อินธิราช
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงขวัญใจ  พรมศร
2. เด็กหญิงยุพาพร  ศรีคำ
3. เด็กหญิงแก้วเก้า  ธนะเพียร
 
1. นายธเนส  ปุลันรัมย์
2. นางสาวสุวิภา  วงษ์แสง
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยุพาพร  ศรีคำ
2. เด็กหญิง้้เบญจรัตน์  สิริสุข
 
1. นางสาวสุวิภา  วงษ์แสง
2. นายธเนส  ปุลันรัมย์
 
36 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายธนากร  จันทวี
2. เด็กชายไวยวิทย์   แดงหนู
 
1. นางสาคร  อินธิราช
2. นางสาวฉัตรดา  รัศมี
 
37 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  คำอ้าย
2. เด็กชายสมเกียรติ  แจ้งจิตร
 
1. นางสาคร  อินธิราช
2. นางสาวฉัตรดา  รัศมี
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายชูชาติ  สุดศรีเมฆ
2. เด็กชายสิขเรศ  บุญเดช
3. เด็กชายอนุวัฒน์  พิมพา
 
1. นางสมดวง  อวยไชย
2. นางกัญญา  แต้มสาระ
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐชา   โพธิระหงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ชูแสง
3. เด็กหญิงวิรุฬรัตน์   วิรุณพรรณ
 
1. นางสาคร  อินธิราช
2. นางสาวสุวิภา  วงษ์แสง
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แจ้งจิตร์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  บุปผา
3. เด็กหญิงณัฐกมล  นาสารี
 
1. นางสาวสุวิภา  วงษ์แสง
2. นางสาคร  อินธิราช
 
41 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 67 ทองแดง 27 1. เด็กชายทักษิณ  สินพานิช
 
1. นางสาวนฤมล  เทียนสวัสดิ์
 
42 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 25 1. เด็กชายชนะชัย  นุชน้อย
2. เด็กชายวิริทธิ์พล  รู้แสวง
3. เด็กหญิงสหพร  สุขแสวงชัย
 
1. นางสาวรัตนา  โพธิ์หนองโคก
2. นางสาวสิตานัน  ชัยเดช
 
43 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 8 1. เด็กชายนฤเบศ  เชษฐ์ขุนทด
2. เด็กชายอภิชิต  ง้าวชัยภูมิ
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ชาวทองหลาง
 
1. นางสาวนฤมล  เทียนสวัสดิ์
2. นางสาวสิตานัน  ชัยเดช
 
44 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 69 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงมยุริน  ลีหัวสระ
 
1. นางสาวรัตนา  โพธิ์หนองโคก
 
45 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภัสรา  พิรักษา
 
1. นางสาวสังเวียน  ปล้องจันทา
 
46 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  บุตรนันท์
 
1. นางสาวสังเวียน  ปล้องจันทา