สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านช่อง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  มาปิยะพันธุ์
 
1. นางจุฑารัตน์  ญาติวงษ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ทนสุกร์
2. เด็กหญิงปารมี  ฝืดสูงเนิน
3. เด็กชายสิริวัฒน์  วงษ์รินยอง
 
1. นางยุวดี  ไชยไธสง
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กัดพงษ์
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บุญแปลง
3. เด็กชายอาทิตย์  อ่อนสิงห์
 
1. นางยุวดี  ไชยไธสง