สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านช่อง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงปิยะเคห์  ไพร่เวหา
 
1. นางสาวจามจุรี  วาระกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายพงศธร  แดงคิณี
2. เด็กชายอรรถพร  เทพบาท
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ขจัดโรคา
 
1. นางสาวบานชื่น  บุญเดช
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 37.09 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายพงษ์ชนะ  วงษ์ละออ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศิริชัย
 
1. นางสาวบานชื่น  บุญเดช
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 32.99 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายวายุ  ทองเล็ก
2. เด็กชายวิทยา  แก้วสงค์
 
1. นางสาวบานชื่น  บุญเดช
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เทียนทอง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ชนสุข
 
1. นางสาวบานชื่น  บุญเดช
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจีรนันท์  มณีโชติ
2. เด็กหญิงชุติมา  พรมมะ
 
1. นางสาวหนูพลอย  ยอดนารี