สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านช่อง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงปิยะเคห์  ไพร่เวหา
 
1. นางสาวจามจุรี  วาระกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายพงศธร  แดงคิณี
2. เด็กชายอรรถพร  เทพบาท
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ขจัดโรคา
 
1. นางสาวบานชื่น  บุญเดช
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 37.09 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายพงษ์ชนะ  วงษ์ละออ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศิริชัย
 
1. นางสาวบานชื่น  บุญเดช
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 32.99 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายวายุ  ทองเล็ก
2. เด็กชายวิทยา  แก้วสงค์
 
1. นางสาวบานชื่น  บุญเดช
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เทียนทอง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ชนสุข
 
1. นางสาวบานชื่น  บุญเดช
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  มาปิยะพันธุ์
 
1. นางจุฑารัตน์  ญาติวงษ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงเบญญา  บัวโรย
 
1. นางจุฑารัตน์  ญาติวงษ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจีรนันท์  มณีโชติ
2. เด็กหญิงชุติมา  พรมมะ
 
1. นางสาวหนูพลอย  ยอดนารี
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 21 1. เด็กชายรัฐภูมิ  สอนกลาง
2. เด็กชายวิศรุต  จันพางาม
 
1. นางสาวชลธิชา  ดาราศาสตร์
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 22 1. เด็กชายชิดชัย  ประทาน
2. เด็กชายเกริกชัย  คานะมี
 
1. นางสาวชลธิชา  ดาราศาสตร์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ทนสุกร์
2. เด็กหญิงปารมี  ฝืดสูงเนิน
3. เด็กชายสิริวัฒน์  วงษ์รินยอง
 
1. นางยุวดี  ไชยไธสง
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงชนิกา  โสมเกตรินทร์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พุแค
3. เด็กหญิงศุภกานต์  วงศ์ธรรม
 
1. นางพิจิตรา  มารมย์
 
13 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 72 เงิน 31 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูมิรินทร์
 
1. นางพิจิตรา  มารมย์
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปราวิตตรา  เพลาสลัก
 
1. นางสาวบานชื่น  บุญเดช
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กัดพงษ์
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บุญแปลง
3. เด็กชายอาทิตย์  อ่อนสิงห์
 
1. นางยุวดี  ไชยไธสง