สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริญญา  วรวัฒน์
 
1. นางปราณี  ธวัชบัณฑิต
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนาตชา  เบาวะนนท์
 
1. นายส่งพันธ์  ท้าวสัน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรานันท์  โพธิพันธ์
2. เด็กหญิงจิราพร  อาดลออ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวทอง
4. เด็กหญิงตรีทิพยธิดา  ทองสุข
5. เด็กหญิงรัศมา  ร้อยแก้ว
 
1. นางสุนีย์พร  วัยนิพลี
2. นางสายใจ  คำโบสถ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมาริสา  บุญเผือก
 
1. Mrs.Niu   Yunli
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กชายณภัทร  บุญเสร็จ
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  การีหว่าง
3. เด็กหญิงภัทรภร  พลพวง
 
1. นางสาวณิชากร  บางประเสริฐ