สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงณัฐมน  นาศรีสมบูรณ์
 
1. นางสาวณิชากร   บางประเสริฐ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ทองอินทร์
 
1. นางสาวสิริพร  จันดี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงนลินนิภา  สุทธิประภา
 
1. นางสาวสิริพร  จันดี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายกิตติธัช  เข่งพิมล
 
1. นางพนิดา  ธนะศักดิ์ศรี