สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงพัชราภา  รักขาว
 
1. นางสาวณิชากร  บางประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศุภราภรณ์  ศิริวัตร
 
1. นางปราณี  ธวัชบัณฑิต
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายเกียรติคุณ  อินทะชาติ
 
1. นางสาวศริณา  จันศรีสวัสดิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนดล  สาระกุล
 
1. นางสาวศริณา  จันศรีสวัสดิ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายทัตเทพ  เข็มอุทา
2. เด็กชายเมธาวินท์   บุญพัฒน์
 
1. นายสุทธิพงษ์  ราศรี
2. นางสาวจรัสศรี  วันโสภา