สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริญญา  วรวัฒน์
 
1. นางปราณี  ธวัชบัณฑิต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงพัชราภา  รักขาว
 
1. นางสาวณิชากร  บางประเสริฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศุภราภรณ์  ศิริวัตร
 
1. นางปราณี  ธวัชบัณฑิต
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงณัฐมน  นาศรีสมบูรณ์
 
1. นางสาวณิชากร   บางประเสริฐ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายเกียรติคุณ  อินทะชาติ
 
1. นางสาวศริณา  จันศรีสวัสดิ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนาตชา  เบาวะนนท์
 
1. นายส่งพันธ์  ท้าวสัน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนดล  สาระกุล
 
1. นางสาวศริณา  จันศรีสวัสดิ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงฐิตาพร  โครตหัสดี
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  การีหว่าง
3. เด็กหญิงนารถชนก  ปักธงชัย
 
1. นางสายใจ  คำโบสถ์
2. นางสาวกิติยา  ตามัน
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายพัฐศกร  เรืองประยูร
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  พรหมศิลป์
 
1. นายรุ่งโรจน์  พงษ์รุ่งเรือง
2. นายวิษณุภรณ์  โชคศิริอนันท์กุล
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายศุภชัย  ชานุชิต
2. เด็กชายเทวนาถ  เข็มทอง
 
1. นายรุ่งโรจน์  พงษ์รุ่งเรือง
2. นายวิษณุภรณ์  โชคศิริอนันท์กุล
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรานันท์  โพธิพันธ์
2. เด็กหญิงจิราพร  อาดลออ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวทอง
4. เด็กหญิงตรีทิพยธิดา  ทองสุข
5. เด็กหญิงรัศมา  ร้อยแก้ว
 
1. นางสุนีย์พร  วัยนิพลี
2. นางสายใจ  คำโบสถ์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 19 1. เด็กชายณัฐพล  โสภาน้อย
2. เด็กหญิงบุณณดา  สนิทชัย
 
1. นางศิริวรรณ  กาญจนพิมาย
2. นายสุชาติ  ทองเอม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงพุทธิชา  อาสนานิ
 
1. นางสาวสิริพร  จันดี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ทองอินทร์
 
1. นางสาวสิริพร  จันดี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงภัทธิดา  ทีประโคน
 
1. นางสาวธัญญาพรรณ  สืบแสน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงนลินนิภา  สุทธิประภา
 
1. นางสาวสิริพร  จันดี
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงณิชารีย์  โพธิ์ศรีจันทร์
 
1. นางพนิดา  ธนะศักดิ์ศรี
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายกิตติธัช  เข่งพิมล
 
1. นางพนิดา  ธนะศักดิ์ศรี
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมาริสา  บุญเผือก
 
1. Mrs.Niu   Yunli
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายชัยมงคล  หนูโคกสูง
2. เด็กชายธนาธิป  กล้วยคำ
3. เด็กชายรุ่งวิชัย  โสอุบล
4. เด็กชายวชิระ  ไชยพันธ์
5. เด็กชายศรินธร  สมสนุก
6. เด็กชายอนันดา  เล็กมณี
 
1. นางรชต  มากูล
2. นายวิษณุภรณ์  โชคศิริอนันท์กุล
3. นายรุ่งโรจน์  พงษ์รุ่งเรือง
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กชายณภัทร  บุญเสร็จ
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  การีหว่าง
3. เด็กหญิงภัทรภร  พลพวง
 
1. นางสาวณิชากร  บางประเสริฐ
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายทัตเทพ  เข็มอุทา
2. เด็กชายเมธาวินท์   บุญพัฒน์
 
1. นายสุทธิพงษ์  ราศรี
2. นางสาวจรัสศรี  วันโสภา
 
23 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงชัยกาญจน์  ศรีสุข
 
1. นางอมรรัตน์  มาสถิตย์