สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับกระดาน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนากร  พลไธสง
2. เด็กชายอภินันท์  พรมบุตร
 
1. นางสาวดวงพร  ศรีวะรมย์
2. นางสาววันทนีย์   ส้มเกลี้ยง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 14 1. เด็กชายอิสระ  ลินทอง
 
1. นางสาวดวงพร  ศรีวะรมย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กชายณัฏฐากร  ป้องจิตใส
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปอสูงเนิน
 
1. นางศรีสุคนธ์  ดีชาติ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงมุฑิตา  เวียงวิเศษ
 
1. นางรตน  มีเหมือน