สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับดินดำ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกพร   ชมชื่น
2. เด็กหญิงปภัสศร  พุ่มกลาง
 
1. นางสาวศศิวรา  ทับพุ่ม
2. นางสาวภรณ์พิรุณ  แพบขุนทด
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กชายมงคล  ชำนาญ
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  จันทร์นาเมือง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จัดจอหอ
 
1. นางสาวภรณ์พิรุณ  แพบขุนทด
2. นางสาวศศิวรา  ทับพุ่ม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายอังกูล  พรหมมา
 
1. นายวันชัย  สุริอาจ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ด่านกลาง
2. เด็กชายวรพงษ์  สุจจิตจุล
 
1. นางสาววลักษ์สุดา  พึ่งทอง
2. นายทัศนัย  อมาตย์มนตรี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายรัชพล  สันทราย
2. เด็กหญิงรุ้งคุณ  กองภาค
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แสงนรินทร์
 
1. นางสาววลักษ์สุดา  พึ่งทอง
2. นางสาวกาญจนา  เทียนศิริ