สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับดินดำ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายธราธร  เอสันเทียะ
2. เด็กชายวายุ  สุวรรณโน
3. เด็กชายโชติการ  พ่วงพี
 
1. นางสาวภรณ์พิรุณ  แพบขุนทด
2. นางสาวศศิวรา  ทับพุ่ม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62.19 ทองแดง 15 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหมืองหม้อ
2. เด็กชายทรงวุฒิ  ปลีกล้วย
 
1. นางสาวภรณ์พิรุณ  แพบขุนทด
2. นายวันชัย  สุริอาจ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปรัดดา  เบียนขุนทด
 
1. นายวันชัย  สุริอาจ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 33 1. เด็กชายนิติภูมิ  แสนเสน
 
1. นายวันชัย  สุริอาจ