สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับดินดำ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกพร   ชมชื่น
2. เด็กหญิงปภัสศร  พุ่มกลาง
 
1. นางสาวศศิวรา  ทับพุ่ม
2. นางสาวภรณ์พิรุณ  แพบขุนทด
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายธราธร  เอสันเทียะ
2. เด็กชายวายุ  สุวรรณโน
3. เด็กชายโชติการ  พ่วงพี
 
1. นางสาวภรณ์พิรุณ  แพบขุนทด
2. นางสาวศศิวรา  ทับพุ่ม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กชายมงคล  ชำนาญ
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  จันทร์นาเมือง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จัดจอหอ
 
1. นางสาวภรณ์พิรุณ  แพบขุนทด
2. นางสาวศศิวรา  ทับพุ่ม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62.19 ทองแดง 15 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหมืองหม้อ
2. เด็กชายทรงวุฒิ  ปลีกล้วย
 
1. นางสาวภรณ์พิรุณ  แพบขุนทด
2. นายวันชัย  สุริอาจ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงพรชนก  ปลีกล้วย
 
1. นายวันชัย  สุริอาจ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปรัดดา  เบียนขุนทด
 
1. นายวันชัย  สุริอาจ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 33 1. เด็กชายนิติภูมิ  แสนเสน
 
1. นายวันชัย  สุริอาจ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายอังกูล  พรหมมา
 
1. นายวันชัย  สุริอาจ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ด่านกลาง
2. เด็กชายวรพงษ์  สุจจิตจุล
 
1. นางสาววลักษ์สุดา  พึ่งทอง
2. นายทัศนัย  อมาตย์มนตรี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายจีรวัฒน์  หมื่นเทพ
2. เด็กชายธีรกานต์  พิจิตร
3. เด็กชายพัชธรพล  โพธิ์ศรีทอง
 
1. นายวันชัย  สุริอาจ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักวรรคดิ์  แสงใส
2. เด็กชายนิรัตน์  จำปาชน
3. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ทองดีมีศรี
 
1. นายวันชัย  สุริอาจ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอรสา  ทองดีมีศรี
 
1. นางรัตนาภรณ์  เพิ่มยศ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายรัชพล  สันทราย
2. เด็กหญิงรุ้งคุณ  กองภาค
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แสงนรินทร์
 
1. นางสาววลักษ์สุดา  พึ่งทอง
2. นางสาวกาญจนา  เทียนศิริ
 
14 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  บุตรใส
 
1. นางสาววลักษ์สุดา  พึ่งทอง