สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงวรชนก   ศรีแสนยงค์
 
1. นายทนงฤทธิ์  มะณีแสง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายเจีย  ลิวาง
 
1. นางชญาภา  พิมพ์คูณ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายจตุพล  ดีรัตน์รัมย์
2. เด็กชายจิตติ  สียางนอก
3. เด็กหญิงจีรภา  ฉิมพันธ์
4. เด็กชายธนภัทร  ฟันสันเทียะ
5. เด็กหญิงอังคณา  สวัสดี
6. เด็กหญิงอุมากร  สุขไกร
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  โคสินธุ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายกันทรากร  เสมาเพ็ชร
2. เด็กชายธนากร  คำแสน
 
1. นางสาวจรรญา  เซี๊ยะสกุล