สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  โสจันทึก
 
1. นายทนงฤทธิ์  มะณีแสง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดีรัตน์รัมย์
 
1. นางชญาภา  พิมพ์คูณ