สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงจีรภา  ฉิมพันธ์
 
1. นายทนงฤทธิ์  มะณีแสง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 56.04 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายจิตติ  สียางนอก
2. เด็กชายธนภัทร  ฟันสันเทียะ
 
1. นางสาวอาภัสรา  เสมาเพ็ชร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงแพรว  หองเดือน
 
1. นางชญาภา  พิมพ์คูณ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายวัฒนา  สวัสดี
 
1. นางชญาภา  พิมพ์คูณ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงวิภา  แท้ไธสงค์
2. เด็กหญิงสีดา  ดวงดี
 
1. นางชญาภา  พิมพ์คูณ
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 39 1. เด็กชายชลธิศ  บุญนำส่ง
2. เด็กชายพงศธร  วราหล
 
1. นางสาวจรรญา  เซี๊ยะสกุล