สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงวรชนก   ศรีแสนยงค์
 
1. นายทนงฤทธิ์  มะณีแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  โสจันทึก
 
1. นายทนงฤทธิ์  มะณีแสง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงจีรภา  ฉิมพันธ์
 
1. นายทนงฤทธิ์  มะณีแสง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 56.04 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายจิตติ  สียางนอก
2. เด็กชายธนภัทร  ฟันสันเทียะ
 
1. นางสาวอาภัสรา  เสมาเพ็ชร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงแพรว  หองเดือน
 
1. นางชญาภา  พิมพ์คูณ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายวัฒนา  สวัสดี
 
1. นางชญาภา  พิมพ์คูณ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายเจีย  ลิวาง
 
1. นางชญาภา  พิมพ์คูณ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดีรัตน์รัมย์
 
1. นางชญาภา  พิมพ์คูณ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงวิภา  แท้ไธสงค์
2. เด็กหญิงสีดา  ดวงดี
 
1. นางชญาภา  พิมพ์คูณ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายจตุพล  ดีรัตน์รัมย์
2. เด็กชายจิตติ  สียางนอก
3. เด็กหญิงจีรภา  ฉิมพันธ์
4. เด็กชายธนภัทร  ฟันสันเทียะ
5. เด็กหญิงอังคณา  สวัสดี
6. เด็กหญิงอุมากร  สุขไกร
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  โคสินธุ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 39 1. เด็กชายชลธิศ  บุญนำส่ง
2. เด็กชายพงศธร  วราหล
 
1. นางสาวจรรญา  เซี๊ยะสกุล
 
12 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายกันทรากร  เสมาเพ็ชร
2. เด็กชายธนากร  คำแสน
 
1. นางสาวจรรญา  เซี๊ยะสกุล
 
13 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พิมพ์พิข้อ
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ภุรายย้าว