สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  กงกาหน
 
1. นางวาริน  อู่ศิริ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  ประเสริฐ
2. เด็กชายสุทธิภัทร  นุ่มสุวรรณ
 
1. นางสาวนาตยา  อ่อนทรวง
2. นางวาริน  อู่ศิริ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พันธุ์ยุลา
2. เด็กชายทัศย์พล  กลีบกลาง
3. เด็กชายธนภัทร  โอดจันทึก
4. เด็กชายภัทรพล  เมฆมัว
5. เด็กชายวุฒิพงศ์  สนิทบุญ
6. เด็กชายสุรบดินทร์  พงษ์สุวรรณ์
 
1. นายสำราญ  ทองสุก
2. นายอำนาจ  ประเสริฐ
3. นายธุวานนท์  โพธิ
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายเฉลิมชัย  อยู่สินธ์
 
1. นายสำราญ  ทองสุก
2. นางสาวเรวดี  รัตนวิจิตร