สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิชชาพร  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายวีรภัทร  เชิดชู
 
1. นางสาวนาตยา  อ่อนทรวง
2. นางวาริน  อู่ศิริ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 31 1. เด็กหญิงกรณิษาภา  ธงสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฐพร  สืบเสาะจบ
 
1. นายธุวานนท์  โพธิ
2. นายอำนาจ  ประเสริฐ
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 73 เงิน 15 1. เด็กชายธัญชนก  ขอเห็นกลาง
 
1. นางสาวเอื้อมพร  วิมุกตะลภ