สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงวรัญญิฎา  บุญเพลิง
 
1. นางวาริน  อู่ศิริ
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  แมบจันทึก
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีชัยชู
 
1. นางสาวเรวดี  รัตนวิจิตร
2. นายสำราญ  ทองสุก
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แพร่งสุวรรณ์
2. เด็กหญิงเจมริน  บุญหนัก
 
1. นางสาวเรวดี  รัตนวิจิตร
2. นายสำราญ  ทองสุก